Home สมาชิก

สมัครสมาชิก

ประเภทของสมาชิก

1. สมาชิกสามัญบุคคลท่ัวไป ได้แก่ บุคคลท่ัวไปที่สนใจกิจกรรมโอเพนซอร์ส
2. สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอื่นที่สนใจกิจกรรม โอเพนซอร์ส

คุณสมบัติของผู้จะเป็นสมาชิก

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาล ถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ

ประเภทบุคคล

1. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน Exhibition
2. ได้รับสิทธิในส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาของทางสมาคมฯ
3. ได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมของทางสมาคมฯ

ประเภทนิติบุคคล

1. ได้รับ Logo Certified จากทางสมาคมฯ
2. สมารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกบูธกับสมาคมฯ ในราคาพิเศษ
3. ได้รับสิทธิในการกำหนดมาตรฐาน OSS ร่วมกัน
4. ได้รับสิทธิในส่วนลดการเข้าร่วมสัมมนาของทางสมาคมฯ
5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมของทางสมาคมฯ

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมกับ [ดาวน์โหลดใบสมัคร]

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีสมัครสมาชิกสมามัญนิติบุคคล)
4. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนของกิจกรรมผู้มีอำนาจเต็มในสมาคมฯ (กรณีสมัครสมาชิกสมามัญนิติบุคคล)
5. สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีสมัครสมาชิกสมามัญนิติบุคคล)
ผู้สมัครที่คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย อนุมัติรับเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องชำระเงิน ภายใน 30 วัน ดังต่อไปนี้
สมาชิกตลอดชีพ
นักเรียน นิสิตและนักศึกษา 200 บาท
สมาชิกสามัญ 1,000 บาท
สมาชิกนิติบุคคล 10,000 บาท

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงษ์ ชื่อบัญชี "สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย"
เลขที่บัญชี 002-2-68350-9
2. สั่งจ่ายเช็คในนาม "สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย"
3. นำหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Fax (66)3839-3242
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.