สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

 • เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Source โดยบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและประโยชน์ของซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส" แก่อาจารย์และบุคลากรจากกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวะกว่า 40 สถาบัน ภายในการสัมมนา"การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"ณ โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรทั้งจากฝั่งการศึกษา ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการไปให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

  อ่านเพิ่มเติม...
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF
  2. กรอกใบสมัคร
  3. โอนเงินค่าสมัคร
  4. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาตามที่อยู่หลังใบสมัคร


  อ่านเพิ่มเติม...
 • วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย เพื่อ

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส
  2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษา และทางราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ โอเพนซอร์ส
  3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส
  4. ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์สอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องการเมืองแต่อย่างใด
  7. ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

  โครงสร้างของสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

  TOSF Structure

   

  สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม

  1. กลุ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

  2. กลุ่มกิจกรรมการศึกษา

  3. กลุ่มกิจกรรมผู้ใช้

  4. กลุ่มกิจกรรมธุรกิจ

  5. กลุ่มกิจกรรมกลาง

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข้อบังคับ (ฉบับใหม่ 2554)
  ของ
  สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  หมวดที่ 1
  ความทั่วไป

  ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
  ย่อว่า ส.ส.อ.ท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Association of Thailand Open Source Federation
  ย่อว่า TOSF

  ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป ตามรูปของเครื่องหมายสมาคม
  รูปของเครื่องหมายสมาคม
  TOSF Logo
  ความหมายของตราสัญลักษณ์ TOSF.org
  TOSF หมายถึง ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
  .org หมายถึง สัญลักษณ์ขององค์กร
  วงแหวน หมายถึง การรวมตัวกันของผู้ที่มีแนวความคิดเดียวกันในการทำกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ
  ลักษณะการจัดเรียงอักษรเป็นวงกลมและมีสายยาวมาทางด้านขวาของภาพ เลียนแบบรูปของพวงมาลัยซึ่งแสดงถึงความเป็นไทย

  ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
  จังหวัดชลบุรี 20131

  ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

  4.1 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

  4.2 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษา และทางราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

  4.3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส

  4.4 ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์สอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  4.5 เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องการเมืองแต่อย่างใด

  4.7 ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

  หมวดที่ 2
  สมาชิก

  ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ

  5.1 สมาชิกสามัญบุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมโอเพนซอร์ส

  5.2 สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอื่นที่สนใจกิจกรรมโอเพนซอร์ส

  5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

  ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

  6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

  6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

  6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

  ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

  7.1 สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
  สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา 200 บาท

  7.2 สมาชิกสามัญนิติบุคคล

  7.2.1 องค์กรที่มีทุนจดทะเบียน
  ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5,000,000 ค่าบำรุงรายปี 2,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 100,000,000 ค่าบำรุงรายปี 5,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเท่ากับหรือสูงกว่า 100,000,000 ค่าบำรุงรายปี 10,000 บาท
  7.2.2 สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  อัตราค่าบำรุงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี

  7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

  หมายเหตุ กรณีที่สมาชิกนิติบุคคลขาดการต่ออายุสมาชิกเกิน 1 ปี หากต้องการต่ออายุสมาชิก ให้ชำระค่าบำรุงรายปีย้อนหลัง 1 ปี

  ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

  ข้อ 9 สมาชิกภาพของผู้สมัครจะเริ่มนับตั้งแต่ผู้สมัครชำระเงินค่าบำรุงสมาคมแล้วเสร็จ แต่จะถูกโต้(คัดค้าน)ตรวจสอบความเหมาะสมของการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ภายใน ๑๕ วัน หากมีข้อคัดค้านให้ทำประกาศภายใน ๑๕ วัน ถ้าพ้นจาก ๑๕ วัน ไปแล้วนั้น ไม่มีข้อคัดค้านใดๆ ให้ทำหนังสือออกแจ้งจากเลขานุการยืนยันการเป็นสมาชิก

  ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

  ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  11.1 ตาย

  11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างกับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

  11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

  11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสียหายมาสู่สมาคม

  ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

  12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

  12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

  12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

  12.5 สมาชิกสามารถมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

  12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

  12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

  12.8 มีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนด

  12.9 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

  12.10 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

  12.11 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

  12.12 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีขึ้น

  12.13 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  หมวดที่ 3
  การดำเนินกิจการสมาคม

  ข้อ 13 ให้คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีอย่างน้อย 8 คน และอย่างมากไม่เกิน 20 คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่ง และหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  13.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

  13.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน

  13.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

  13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

  13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

  13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

  13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

  13.8 กรรมการตำแหน่งอื่น ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือเป็นกรรมการกลาง คณะกรรมการชุดแรกให้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งโดยให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็น ผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

  ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาราชการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ อนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

  ข้อ 15 ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ต้องให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

  ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

  16.1 ตาย

  16.2 ลาออก

  16.3 ขาดจากสภาพสมาชิก ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

  ข้อ 17 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

  17.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

  17.2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม

  17.3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการก็ได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของกรรมการที่แต่งตั้ง

  17.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

  17.5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

  17.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

  17.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

  17.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

  17.9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

  17.10 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ

  17.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

  ข้อ 18 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่ 20 ของทุกๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม ยกเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นก็ให้นายกสมาคมเป็นผู้เลื่อนการประชุมตามเหมาะสม

  ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

  ข้อ 20 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น

  หมวดที่ 4
  การประชุมใหญ่

  ข้อ 21 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ

  21.1 ประชุมใหญ่สามัญ

  21.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

  ข้อ 22 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม ของทุกๆปี

  ข้อ 23 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น

  ข้อ 24 การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้รับทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่

  ข้อ 25 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย

  25.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

  25.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ

  25.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดวาระ

  25.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

  26.5 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

  ข้อ 26 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นว่าถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

  ข้อ 27 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

  ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

  หมวดที่ 5
  การเงินและทรัพย์สิน

  ข้อ 29 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแสน หรือธนาคารสาขาอื่นใด ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

  ข้อ 30 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีรายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก ในกรณีที่เหรัญญิกไม่สามารถทำการได้ให้นายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเลขานุการ

  ข้อ 31 ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

  ข้อ 32 ให้เหรัญญิก มีอำนาจในการรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้

  ข้อ 33 เหรัญญิก จะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทน

  ข้อ 34 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

  ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

  ข้อ 36 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

  หมวดที่ 6
  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

  ข้อ 37 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

  ข้อ 38 การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

  ข้อ 39 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมกิจกรรมโอเพนซอร์สในประเทศไทย (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

  หมวดที่ 7
  บทเฉพาะกาล

  ข้อ 40 ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

  ข้อ 41 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

  อ่านเพิ่มเติม...
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Home

ใกล้เข้ามาแล้ว กับงานมหกรรมโอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ กับมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สยิ่งใหญ่ประจำปี OSSFestival 2014 ที่จะจัดขึ้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม ตอนนี้เปิดเว็บไซต์หลักของงานเรียบร้อยแล้ว  http://www.ossfestival.in.th สามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที http://www.ossfestival.in.th หรือทาง Facebook fan page www.facebook.com/tosf.org อย่าลืมลงทะเบียนแล้วไปพบกันที่งานนะครับ

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 13:18 น. )
 

สิ้นสุดการรอคอย งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย OSSFest 2014

อีเมล พิมพ์ PDF

งานสัมมนา แสดงสินค้า และบริการทางด้านเทคโนโลยีโอเพนซอร์สระดับประเทศ หรือ Open Source Software Festival ประจำปี 2014 ซึ่งจะจัดในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยธีมงาน "Open Source Anywhere" ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าถึง เข้าใจ เทคโนโลยีโอเพนซอร์สได้แบบง่ายแสนง่าย

ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2013) งาน OSSFest ที่ปกติจะจัดเป็นประจำทุกปี จะว่างเว้นไป 1 ปี เนื่องจากความวุ่นวายในช่วงปีที่ผ่านมา ปีนี้งานสัมมนาโอเพนซอร์สระดับชาติงานนี้ได้กลับมาอีกครั้ง ด้วยแนวคิดที่ว่าในปัจจุบันนี้ โอเพนซอร์สได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อย และโอเพนซอร์สก็อยู่เบื้องหลังของบริการทางด้านไอทีแทบทุกๆ บริการที่เอ่ยชื่อมาก็ล้วนแต่คุ้นชื่อกันทั้งสิ้น

งานมหกรรม Open Source Software Festival 2014 ดูแลโดยสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และในปีนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมาโดยตลอด

รายละเอียดภายในงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง เร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดด้านอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ คุณฝ้าย เบอร์ติดต่อ 038 - 103193 ในวันและเวลาทำการ หรือส่งอีเมลเข้ามาสอบถามได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่นี่ เร็วๆ นี้นะครับ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 18:25 น. )
 

รวมภาพกิจกรรมสัมมนา SEO & Google Adwords

อีเมล พิมพ์ PDF

ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ SEO & Google Adwords เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา บรรยากาศงานครึกครื้น สนุกสนาน ตามแบบฉบับของ GBG Event เช่นเดียวกับงานที่ผ่านๆ มา กิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากร คุณศุภกร ทาทอง ที่มาให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ครับ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 17:54 น. )
 

เชิญร่วมสัมมนากับ GBG Chonburi ในหัวข้อ ธุรกิจติดตลาดด้วย SEO และ Google Adwords

อีเมล พิมพ์ PDF

อีกแล้ว กับกิจกรรมดีๆ ภายใต้ GBG Chonburi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TOSF และ Software Park ภาคตะวันออกเช่นเดิม กับหัวข้อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณติดตลาดบนโลกออนไลน์ ด้วย SEO และ Google Adwords

เชิญเข้ามาร่วมฟังการบรรยายที่จะเปิดช่องทาง ทางการตลาด และโฆษณาธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะทำให้คุณรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการทำ SEO (Search Engine Optimization) กับการซื้อโฆษณาผ่าน Google Adwords ว่ามีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันอย่างไร

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสำรองที่นี่งได้ที่  http://goo.gl/FlqoJY ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รีบหน่อยนะครับ

งานสัมมนาครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ที่โชคดีอาจได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน ตามสไตล์ของ Google Event (อยากรู้ว่าสนุกแค่ไหน ลองเข้าไปดูรูปภาพบรรยากาศงานก่อนหน้านี้ดูนะครับ)

แล้วพบกันนะครับในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่อาคารนวัตกรรม 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ชั้น 4 (สำนักงาน Eastern Software Park) เวลา 14:00 - 16:00 น. อ้อ! แล้วอย่าลืมลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนนะครับ แล้วพบกันครับ รับรองเต็มอิ่มทั้งความรู้ และความสนุกแน่นอนครับ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:26 น. )
 

ฝึกอบรมการใช้งานระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมประยุกต์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สส.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ โดยทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Software Application Development)

เพื่อรองรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT และการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙/๑ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง (คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินราคาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการอุตสากรรม ICT ของประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมในหัวข้อ "การใช้งานระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมประยุกต์" ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ คลิกลิงค์นี้ ครับ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จากเอกสารแนบนี้ครับ : 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 12:17 น. )
 

จัดอบรมให้กับชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่วงวันที่ 29 เมษายนจนถึง 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชมรมครูวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลากร ครู และอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก โดยสมาชิกของชมรมครูวิชาชีพฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมการอบรมครั้งที่ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนพาณิชยการบางนา ในช่วงวัน เวลาดังกล่าว

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรม ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านโอเพนซอร์ส โดยส่งสมาชิกตัวแทนสมาคมฯ ไปบรรยายในหัวข้อ Business Intelligence และ Document Management System ในวันที่ 2 พฤษภาคม และวันที่ 3 พฤษภาคม ตามลำดับ

หลังจากที่ผ่านการอบรมครูสมาชิกทุกท่านต่างได้รับความรู้ในเนื้อหาไปอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาบุคคลากรครู และพัฒนาหลักสูตรของตน ให้เข้มข้น น่าสนใจ เพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเสมอในทุกๆ วัน และสมาคมฯ พร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านโอเพนซอร์ส หากท่านใดต้องการให้ทางสมาคมฯ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ครับ

 

Mini Workshop เรื่อง Google Drive

อีเมล พิมพ์ PDF

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมกับซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออก และกลุ่ม GBG Chon Buri ร่วมกันจัดกิจกรรม Mini Workshop เรื่อง Google Drive ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสาร รวมถึงทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระบนโลกออนไลน์

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยมีเสียงตอบรับกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี และยังมีผู้ที่ให้ความสนใจที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกมาก ผู้ร่วมจัดกิจกรรมจึงจัดกิจกรรมครั้งนี้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2557 เพื่อตอบรับกับผู้ที่ให้ความสนใจ กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ มีของรางวัลมากมายแจงในงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทาง Google Business Group (GBG Thailand)

กิจกรรมแบบนี้มีจัดกันอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tosf.org หรือส่งอีเมลเข้ามาสอบถามได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ครับ

 

สัมมนาเรื่อง Google Apps for Business

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยความร่วมมือระหว่าง TOSF กับ Eastern Software Park และกลุ่ม GBG Chonburi ได้จัดงานสัมมนาให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Google โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน งานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

GBG หรือ Google Business Group กลุ่มคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Google และต้องการให้ธุรกิจไทยได้มีโอกาสใช้บริการจากเทคโนโลยีของ Google ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณทาทัต ธนกนก และคุณอัญชลี เกตุจรุง GBG Manager ประจำจังหวัดชลบุรี เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มธุรกิจ โดยงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมฯ ซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออก และกลุ่ม GBG Chonburi

Google Apps for Business เป็นหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน สบายๆ ตามสไตล์ของ Google Community

กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ มีอย่างต่อเนื่อง ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ท่านใดสนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราติดตามข่าวสารได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ครับ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:47 น. )
 
หน้า 1 จาก 4

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.