Home

การเขียนโปรแกรมมาราธอน (Code Fest) 2014 รอบที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

การเขียนโปรแกรมมาราธอน (Code Fest) 2014 รอบที่ 1 ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2557


สถานที่ดำเนินโครงการ

ห้อง 506 อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา


โดย Theme ของงานจะเกี่ยวข้องกับ LibreOffice Extensions

หัวข้อกิจกรรม

1. แก้ไขให้สามารถ cut entire row หรือ column แล้วสั่ง shift cell down/right ได้
2. ลด resolution รูปภาพในไฟล์ลง
3. ปรับแก้ไข extension ที่เคยทำไว้ ให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
4. ทีมออกแบบ และพัฒนา UI ของ extension ต่างๆ ทั้งหมด


กำหนดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

08.00 – 09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00 - 09.30 พิธีเปิด
09.30 – 10.30 บรรยายรายละเอียด เงื่อนไข และภารกิจ
10.30 – 12.00 บรรยายเทคนิค แนะนำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งกลุ่ม
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ประชุมกลุ่มและวางแผนการทำงาน
15.00 – 18.00 พัฒนาโปรแกรม
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – เป็นต้นไป พัฒนาโปรแกรม หรือพักผ่อน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

07.00 – 08.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 11.00 พัฒนาโปรแกรม
11.00 – 12.00 มอบใบประกาศ
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 เตรียมสรุปผลและเตรียมนำเสนอผลงาน
15.00 – 16.30 นำเสนอผลงาน
16.30 – 17.00 พิธีปิด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:36น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.