สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home

ยุทธศาสตร์สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

ดาวน์โหลดเอกสาร: PDF Flash

ยุทธศาสตร์
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๕๔

โครงสร้างของสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม

 1. กลุ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

 2. กลุ่มกิจกรรมการศึกษา

 3. กลุ่มกิจกรรมผู้ใช้

 4. กลุ่มกิจกรรมธุรกิจ

 5. กลุ่มกิจกรรมกลาง

กลุ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างเครือข่ายของนักพัฒนาในประเทศให้มีความเข็มแข็ง

  1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง นักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  2. ส่งเสริมให้กิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถนักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศ โดยมุ่งเน้นสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีความพร้อมและใช้งานอย่างแพร่หลาย

  3. ส่งเสริมให้มีการร่วมแก้โจทย์วิจัยและพัฒนาสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีผลกระทบสูงสำหรับประเทศไทย

 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

  1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาเปรียบเทียบจุดอ่อนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สำคัญ

  2. ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สพื้นฐานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาษาไทย

  3. เชื่อมโยงความต้องการของผู้ใช้จริงกับปัญหาที่เร่งด่วน เพื่อให้การวิจัยและพัฒนามีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงที่สุด

 3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

  1. สนับสนุนให้มีการสร้างข้อมูลความรู้ ทั้งปัญหา สถานะการแก้ปัญหา และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

  2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลประสิทธิภาพ ข้อจำกัด และแนวทางการประยุกต์ใช้ สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีความพร้อม

 4. ส่งเสริมให้มีเวทีวิชาการสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านโอเพนซอร์สในประเทศไทย

  1. ผลักดันให้เกิดการประชุมวิชาการทางด้านโอเพนซอร์สในประเทศไทย และ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการ

ลำดับ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาในประเทศและพัฒนาทักษะ

1.1 กิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน

1.2 กิจกรรม เวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาทักษะ

1.3 เผยแพร่ข้อมูลสถานะและปัญหาของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อ

1

1.1

1.2

1.3

ทุกปี

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และ นักพัฒนาของประเทศไทย

1,3

ทุกปี

ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศ

2.1ร่วมกับพันธมิตรเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศ

2.2 ร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาส่วนเสริม (extension) ของซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศ

 

2.2

 

2.3

 

20 รายการ

 

10 รายการ

ร่วมกับพันธมิตรจัดประชุมวิชาการทางด้านโอเพนซอร์ส

4.1

1 ครั้ง

สร้างฐานข้อมูลความรู้ ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

5.1 ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

5.2 แนวทางการประยุกต์ใช้

5.3 กรณีศึกษาการใช้งาน

3

1 ฐานข้อมูล

 

 

กลุ่มกิจกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้กรอบ Strategic Open Source Solution

  1. ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

  2. ผลักดันให้มีต้นแบบทางการศึกษาด้านโอเพนซอร์ส

  3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านโอเพนซอร์สเพื่อการศึกษา

  4. สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบวิถีโอเพนซอร์สในสถาบันการศึกษา

  5. สนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรด้านโอเพนซอร์ส ที่สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

 2. สร้างเครือข่ายการศึกษาด้านโอเพนซอร์ส

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านโอเพนซอร์สร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา

  2. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโอเพนซอร์ส (Open Source Communities) ต่างๆ

  3. สนับสนุนการเกิดของชุมชน ชมรมโอเพนซอร์ส ในสถาบันการศึกษา

  4. ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านโอเพนซอร์สระหว่างองค์กร

 3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านโอเพนซอร์สผ่านระบบอีเลิร์นนิง

  1. สนับสนุนให้มีศูนย์ Open Source E-learning

  2. ส่งเสริมการสร้าง Open Source Course ware

 4. สร้างศูนย์กลางทรัพยากรบุคคลโอเพนซอร์สเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

  1. ผลักดันให้เกิด Open Source Human Resource Center

  2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงความต้องการแรงงานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

 5. สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการด้านโอเพนซอร์ส

  1. สนับสนุนการวิจัย/ผลงาน ทางด้านโอเพนซอร์ส

  2. ส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการทางด้านโอเพนซอร์สทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อวิชาการด้านโอเพนซอร์ส

แผนปฏิบัติการ

ลำดับ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” (WUNCA)

  1. อบรมในหัวข้อเรื่องการใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สเพื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

  2. อบรมการเรียนรู้แบบวิถีโอเพนซอร์สในสถาบันการศึกษา

2.1

 

1.1

 

1.4

ทุกปี

 

50 คน

 

50 คน

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมฯ

2.4

7 MOU

รวบรวมหลักสูตรต้นแบบทางด้านโอเพนซอร์สในสถาบันอุดมศึกษา

1.2, 1.5

รวบรวมจากสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 20 แห่ง

คัดเลือกสถาบันการศึกษาต้นแบบที่มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

1.3

คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 20 แห่ง

สำรวจคุณลักษณะบัณฑิตด้านโอเพนซอร์สที่พึงประสงค์ของภาคอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยสมาคมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2

สำรวจจากสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 20 แห่ง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สเพื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

1.1, 1.4

5 หน่วยงาน

5 คู่มือ

จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมมาราธอน (CodeFest)

1.3, 2.1

2 ครั้ง

ประสานงานกับสถาบันการศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนโอเพนซอร์ส (Open Source Communities)

2.2

3 ครั้ง

จัดประชุม/หรือร่วมจัดประชุมวิชาการด้านโอเพนซอร์ส

5.1, 5.2

1 ครั้ง

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โอเพนซอร์สให้กับนิสิต/นักศึกษา ชมรมโอเพนซอร์ส ในสถาบันต่างๆ

2.3

10 สถาบัน

จัดกิจกรรมประกวดผลงาน/โครงงาน ด้านโอเพนซอร์ส ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

4.2, 5.1

1 ครั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดศูนย์บ่มเพาะบุคลากรโอเพนซอร์สเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.5, 4.1

1 หน่วยงาน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดศูนย์โอเพนซอร์สอีเลิร์นนิง

3.1

ได้ก่อตั้งศูนย์โอเพนซอร์สอีเลิร์นนิง

จัดอมรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างโอเพนซอร์สคอร์สแวร์

3.2

1 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

5.3

10 สถาบัน

กลุ่มกิจกรรมผู้ใช้

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างเครือข่ายผู้ใช้ OSS

  1. ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ OSS เพิ่มเติม

  2. รักษากลุ่มผู้ใช้โดยสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อ

  3. การพัฒนาและสนับสนุนผู้ใช้กลุ่มเริ่มต้น

  4. เพิ่มจำานวนสมาชิกสมาคมผ่านกิจกรรมและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น

  5. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และกิจกรรมของสมาชิกสมาคม

 2. สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้กลุ่มองค์กร

  1. สำรวจความต้องการใช้ OSS Solution ตามกลุ่ม Industry

  2. ร่วมสร้าง OSS Implementation Methodology และ Solutions

 3. สร้างคุณค่าเพิ่มระยะยาวแก่ผู้ใช้

  1. ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง OSS สำาหรับผู้ใช้ในประเทศ

  2. เพิ่มเติมคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ

แนวทางเบื้องต้น

สำารวจความต้องการใช้ OSS Solution ตามกลุ่ม Industry

 1. รวบรวมข้อมูลที่มีในปัจจุบัน

  1. สมาชิกสมาคม ข้อมูลจาก BOSS

  2. ข้อมูลจากกิจกรรม OSS ที่ผ่านมา

 2. รวบรวมข้อมูลจากสมาคมต่างๆ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เครือข่ายธุรกิจ

สร้างเครือข่ายผู้ใช้ OSS

 1. เครือข่ายองค์กร

 2. องค์กรกลุ่มนำที่มีการใช้ OSS อย่างจริงจังอยู่เดิม

 3. องค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจคล้ายกลุ่มนำ

 4. องค์กรที่มีความต้องการ/ความจำเป็นสูง

 5. เครือข่ายบุคคล

 6. ผู้ใช้กลุ่มนำที่มีความคุ้นเคยและความชำนาญ

 7. บุคลากรขององค์กร

 8. เยาวชน

ร่วมสร้าง Methodology ในการ Implement OSS

 1. มุมมองตามกลุ่ม Application

  1. จากการสำรวจข้อมูล

  2. จาก BOSS

 2. มุมมองตามกลุ่มอุตสาหกรรม

  1. ความต้องการพื้นฐาน

  2. ความต้องการเฉพาะกลุ่มย่อยในอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการ

 

ลำดับ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

1.

จัดการประชุมหรือสัมมนาร่วมกับเครื่อข่าย/สมาคมของอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี

1.1, 1.3, 2.1

40 บริษัท

2.

เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอดีต ผู้รับบริการของ BOSS องค์กรที่ใช้ OSS ผู้บริหารด้านไอทีและครูอาจารย์

1.2, 1.3

20 บริษัท
50 บุคคล

3.

จัดตั้งเครือข่ายเยาวชน OSS (ไม่เก็บค่าสมัคร) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นฐานสมาชิกในอนาคต

1.1, 3.2

200 คน

4.

จัดการฝึกอบรมฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยให้แก่สมาชิกองค์กร (อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งต่อปี)

1.2, 1.4

100 คน

5.

ปรับปรุงสิทธิประโยชน์แรกเข้า เช่น สมาชิกนิตยสาร เอกสาร ส่วนลดการฝึกอบรม

1.4

 

6.

เพิ่มสมาชิกและพันธมิตรที่เป็นสื่อสารมวลชนเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์

1.1

3 บริษัท

7.

เพิ่มสมาชิกและพันธมิตรที่เป็นเจ้าของสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์

1.1, 1.3

2 บริษัท

8.

จัดตั้ง Expert Group (User+ทุกกลุ่ม) ให้ข้อมูลและตอบคำถามบนเว็บไซต์ ประชุมแนวทาง 2 ครั้งต่อปี และร่วมในทุกกิจกรรมสมาคม

1.2, 3.1

15 คน

9.

จัดกิจกรรมรับสมัครงานของกลุ่มผู้ใช้ร่วมในงานของสมาคม

3.2

 

10.

จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการใช้ รวบรวมข้อมูลการใช้งาน และรับทราบความต้องการ

1.3, 2.1, 2.2

1 ครั้งต่อปี

11.

ร่วมดำเนินการด้านการสื่อสารสู่กลุ่มผู้ใช้ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ Social Network และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อื่น

1.1, 1.3

 

กลุ่มกิจกรรมธุรกิจ

ยุทธศาสตร์

 1. ผลักดันให้เกิดโครงการวางระบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กรต่างๆ (Open Project)

 2. ผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้นหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (Open Academy)

 3. ผลักดันให้ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการภายในประเทศเป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างๆ

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มความเชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติการ

ลำดับ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

1.

ผลักดันให้เกิดโครงการวางระบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กรต่างๆ (Open Project)

1

5 โครงการ

2.

ผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้นหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว (Open Academy)

2

10 หลักสูตร และผู้เข้าอบรม 300 คน

3.

จัดสัมมนากลุ่มร่วมกับกลุ่มภายใต้สภาอุตสาหกรรม

3

3 ครั้ง

4.

จัดสัมมนากลุ่มร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

3

5 นิคม

5.

จัดสัมมนากลุ่มย่อยให้กับองค์กรขนาดใหญ่และชมรมไอทีของสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ

3

10 องค์กร และเกิดการใช้งาน4 องค์กร

6.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ ในทุกกลุ่มความเชี่ยวชาญ

4

มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มอีก 10 ราย

กลุ่มกิจกรรมกลาง

ยุทธศาสตร์

 1. ทำให้สมาคมเป็นที่รู้จัก

 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคม

 3. สร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

แผนปฏิบัติการ

ลำดับ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

1.

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคม

1

12 ข่าว

2.

จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส OSS Festival

3

1 ครั้ง

3.

จัดทำรายงาน Open Source Success Stories

3

1 ฉบับ

4.

จัดงานสัมมนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในองค์กรขนาดใหญ่ และ นิคมอุตสาหกรรม

3

4 ครั้ง

5.

ประสานงานกลุ่มโอเพนซอร์สต่างๆ มาร่วมกันเป็นเครือข่าย

2

3 กลุ่ม

6.

ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลและเนื้อหาของสมาคม

2

-

7.

ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทำ SEO เพื่อให้ค้นพบง่าย เมื่อค้นคำว่า Open Source และ โอเพนซอร์ส

2

อยู่หน้าแรกของ Google

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:57 น. )  

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.