รายนามคณะกรรมการสมาคม พ.ศ 2557

พิมพ์
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ นายกสมาคม
2 นายดนุพล สยามวาลา อุปนายกสมาคม
3 ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช กรรมการที่ปรึกษา
4
นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนา2014-02-27 เลขานุการ
5
นางสาวนลินี ปัญโญธิระกุล
เหรัญญิก
6
นายทาทัต ธนกนก
นายทะเบียน
7
ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
ประชาสัมพันธ์
8
นางอธิตา อ่อนเอื้อน
กรรมการกลาง
9
นายเชวง จิตรสมบูรณ์
กรรมการกลาง
10
นายสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ
กรรมการกลาง
นายเสรี ชิโนดม ที่ปรึกษาสมาคม
นายสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ ที่ปรึกษาสมาคม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม