สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home เกี่ยวกับสมาคม รายงานการประชุม การประชุมประจำปี 2552 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

อีเมล พิมพ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องสัมมนา SD 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม


1. นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
2. นายธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์
3. นายดนุพล สยามวาลา
4. นางสาวนลินี ปัญโญธิระกุล
5. นายอนุชิต จารุจุมพล
6. นางสาอธิตา โชคอนันต์รัตนา
7. นางสาวนวลศรี�? เด่นวัฒนา
8. นายสัมพันธ์�? ระร่ืนรมย์
9. นายกําธร ไกรรักษ์

รายนามสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ท่ีเข้าร่วมประชุม


1. นายมาโนช หทัยเศรษฐ์�? การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. คุณอัจราวณี�? จินตกานนท์�? การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. คุณกาญจนา รักษ์ศรีทอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. คุณสุนิดา เชาวน์เกษม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. คุณ��?าณุ��?ณ พสุชัยสกุล นิตยสารโอเพนซอร์ส ทูเดย์
6. นายอัครวุฒิ�? ตำราเรียง บริษัท Marvelic Engine จำกัด
7. คุณฐานิญา ��?ักดีมงคล บริษัท Marvelic Engine จำกัด
8. คุณพิศาล เช้ือชาติไทย บริษัท Marvelic Engine จำกัด
9. หม่อมหลวงลือศักดิ์�? จักรพันธ์�? บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
10. นายสุวัจ วิ��?ัติ��?ูมิประเทศ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
11. นายพิรุฬห์�? พิหเคนทร ์บริษัท WTEC จำกัด
12. นายจ่ิม ยืนนาน มหาวิทยาลัยนครพนม
13. ทันตแพทย์คณิศร พากเพียร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
14. นายอรรถนิติ�? อัศวินนิมิตกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15. นายสิทธิชัย ชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิก


1. นางสาวกาญจนา เอ่ียมสอาด
2. นางสาวจตุพร ชีวมงคลนิมิต
3. นายเชาว์�? เอ้ีอเฟ้ือ
4. นายณรงค์ศักดิ์�? ศิริมหา
5. นางสาวทัศนีย์�? คุ้มคง
6. นางสาวเปรมวดี�? อุดมเรืองเกียรติ
7. นายมานะ แดงน้อย
8. นายสุเธียร รุจนเลิศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพฑูรย์�? บุตรี
2. นายบุญเสริม เสนาวงษ์�?
3. นายวุฒิพร เอ่ียมจิตกุศล
4. นายธีรนันท ์สุทธิศรีสังข์
5. นายวิทวัส พันธุมจินดา
6. นางสาวกุลชลี�? รัตนคร
7. นางสาวปัญโญรัตน์�? ชูวิทย์สกุลเลิศ
8. นางสาวเปรมฤดี�? เอ่ียมสุ��?ัคกุล
9. นางสาวศยามล วัฒนทอง
10. นายสิทธิพงษ์�? อุพลเถียร
11. นายชาญทวี�? มูลอามาตย์
12. นางสาวสุชาดา ชุมแวงวาปี
13. นางสาวกาญจนา บรรลุผล
14. นางสาวธารนันท์�? เตือนไธสง
15. นางสาวนารี�? บุตรแสน
16. นางสาวศรารัตน์�? คุ้มเหลือ
17. นางสาวมลวิ��?า เพ็งสว่าง
18. นางสาววิมลพรรณ จันทศร
19. นางสาวนรา��?รณ์�? เจนจบวิทย์
20. นางสาวศศิธันว์�? บรรณโศ��?ิษฎ์


รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม


1. นายเสรี ชิโนดม ติดราชการ
2. นายคมสัน เหล่าศิลปะเจริญ ติด��?ารกิจ
3. นายณรงค์ศักดิ์�? บุลสุวรรณ ติด��?ารกิจ

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

�?

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีแจ้งให้ทราบ

1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สำหรับนิสิต ข้าราชการ และบุคคลท่ัวไป ประจำปี 2552
ประเด็นเสนอ นางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา ได้รายงานโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สำหรับนิสิต ข้าราชการ และบุคคลท่ัวไป ประจำปี 2552 เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.2 แจ้งเร่ืองเสีย��?าษีของสมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2551
ประเด็นเสนอ นายดนุพล สยามวาลาได้แจ้งเร่ืองการเสีย��?าษีของสมาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นจำนวน 17,719.87 บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)�? โดยนางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา เป็นผู้ไปย่ืนชำระท่ีสรรพากร จังหวัดชลบุรีแล้ว เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2552 เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.3 รายงานสถาน��?าพสมาชิกของสมาคมฯ ในปัจจุบัน
ประเด็นเสนอ นางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา ได้รายงานรายงานสถาน��?าพสมาชิกของ สมาคมฯ ในปัจจุบัน เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.4 แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม geospatial database management system and its application (Open Source) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์
ประเด็นเสนอ นายธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์แทนรองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ ได้ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม geospatial database management system and its application (Open Source)
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.5 งาน Joomla! Day Thailand 2009
ประเด็นเสนอ นายอัครวุฒิ ตำราเรียง ได้แจ้งเร่ืองการจัดงาน Joomla! Day Thailand 2009
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.6 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ประเด็นเสนอ นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ได้แจ้งเร่ืองโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยได้แจ้งรายละเอียดข้อมูลดังนี้
1.) กําหนดการรับสมัคร คร้ังท่ี 1/2552 งวดเมษายน เปิดรับสมัครสอบในเดือน กุม��?าพันธ์ –3 เมษายน 2552
2.) กําหนดการสอบ ประจำปี 2552�? คร้ังท่ี 1/2552 วันอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2552
3.) สถานท่ีสอบ คร้ังท่ี 1/2552 ดังตารางท่ี 1

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

1.7 เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (Creative Commons Thailand Network)
ประเด็นเสนอ นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ได้แจ้งเร่ืองงานเปิดตัวของเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ในวันท่ี 2 เม.ย. 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

�?

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2551
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ และสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2551
มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม

�?

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 ร่างแผนปฏิบัติการของสมาคมฯ
ประเด็นเสนอ นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนาได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ต้ังแต่เดือนเมษายน 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552
มติ ท่ีประชุมได้ร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติงานของสมาคมฯ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2552 ซ่ึงแสดงความคิดเห็นหลากหลาย และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทํา แผนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ โดยนำความคิดเห็นท่ีเห็นชอบจากท่ีประชุมแล้ว ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้เพ่ิม แผนปฏิบัติงานของสมาคมฯ ต้ังแต่เดือนเมษายน 2552 ถึง เดือนกันยายน 2552 ดังนี้

 • หัวข้อการเขียนโปรแกรมมาราธอน (Codefest) เดิมอยู่ในหมวดด้านสนับสนุนการ ส่งเสริมการใช้งาน เปล่ียนไว้ท่ีหมวดด้าน R&D
 • เพ่ิมหัวข้อการจัดสัมมนาสิทธิสัญญาอนุญาตทางด้านโอเพนซอร์สไว้ในหมวดด้าน สนับสนุนการส่งเสริมการใช้งาน
 • เพ่ิมหัวข้อสนับสนุนส่งเสริมสถาบันการศึกษาจัดต้ังชมรมหรือร่วมจัดกิจกรรม โอเพนซอร์สไว้ในหมวดด้าน R&D
 • เพ่ิมหัวข้อสร้างนักพัฒนา การแข่งขันการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (NLC)
 • เพ่ิมหมวดท่ี 5 ด้านกลุ่มผู้สนับสนุนการให้บริการ


3.2 �?�?�? การสัมมนาทางวิชาการประเด็นในเร่ืองปัญหาและข้อเสนอของ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ประเด็นเสนอ นายธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์ได้แจ้งและเสนอเร่ืองการจัดงานสัมมนาทาง วิชาการประเด็นในเร่ืองปัญหาและข้อเสนอของ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้


1.�? หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน

1.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1.2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
1.3 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

2. รูปแบบในการจัดงาน

2.1 �?�?�? การจัดสัมมนาโดยมีการส่งบทความทางวิชาการ
2.2 �?�?�? การจัดสัมมนาร่วมกับกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
2.3 �?�?�? จัดสัมมนาโดยขอเงินทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และให้ความคิดเห็นหลากหลาย ซ่ึงจะนำมาพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป

3.3 �?�?�? ระเบียบการเงินของสมาคมฯ
ประเด็นเสนอ นายดนุพล สยามวาลา ขอปรับแก้ระเบียบการเงินของสมาคมฯ โดยได ้แจ้งรายละเอียดในเบ้ืองต้นเพ่ือกำหนดหัวเร่ืองท่ีจะจัดทำระเบียบการเงินของสมาคมฯ โดยจะนำมาเสนอท ่ีประชุมในการประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

�?

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอพิจารณา

4.1 การแถลงงบดุลและรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ
ประเด็นเสนอ นายดนุพล สยามวาลาแถลงงบดุลและรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามงบดุลและรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4.2 การผลักดันแผนการส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ประเด็นเสนอ นายอรรถนิติ�? อัศวินนิมิตกุล ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้แจ้งเร่ืองการผลักดันแผนการส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีประเด็นหลักดังนี้

 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต้องเป็นหน่วยงานต้นแบบใน การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในระยะเวลา 1 ปี
 • เสนอให้ 33 หน่วยงานราชการแห่งใหม่ ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
 • หน่วยงานราชการท่ัวประเทศใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและเห็นควรส่งเสริมเพ่ือผลักดันแผนการส่งเสริม ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

4.3 �?�?�? การผลักดันแผนการเรียนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในสำนักงานเลขาธิการส��?าการศึกษา
ประเด็นเสนอ นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้แจ้งเร่ืองการผลักดันแผนการเรียนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในสำนักงาน เลขาธิการส��?าการศึกษา โดยใช้โครงการ IT Vally เป็นโครงการต้นแบบ เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและเห็นควรผลักดันแผนการเรียนซอฟต์แวร ์โอเพนซอร์สในสำนักงานเลขาธิการส��?าการศึกษา

4.4 การพัฒนากลุ่ม Ecolonux
ประเด็นเสนอ นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้แจ้งเร่ืองการพัฒนากลุ่ม Ecolonux เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติ ท่ีประชุมมีมติให้ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม Ecolonux

4.5 �?�?�? การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Log Server
ประเด็นเสนอ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) (SIPA) ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้แทน จากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติ ท่ีประชุมมีมติให้ผู้แทนของสมาคมฯ เข้าร่วมเพ่ือปรึกษาหารือในการ สัมมนาการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ�? Log Server วันท่ี 2 เมษายน 2552 และได้กําหนดการจัดสัมมนาระหว่าง เดือนพฤษ��?าคมถึงกันยายน 2552

�?

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

5.1 แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ประเด็นเสนอ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกเครือข่าย ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร ์โอเพนซอร์ส เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

5.2 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในคร้ังถัดไป
ประเด็นเสนอ เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติ ท่ีประชุมมีมติกําหนดวันประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและสมาชิกเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส วันศุกร์ท่ี 29 พฤษ��?าคม 2552

5.3 ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเด็นเสนอ นางสาวนวลศร ีเด่นวัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมฯ โดยมี
รายละเอียดการสมัครดังนี้

 • สมาชิกตลอดชีพ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา 200 บาท
 • สมาชิกสามัญ 1,000 บาท
 • สมาชิกนิติบุคคล 10,000 บาท

เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

�?

 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.