สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

Home เกี่ยวกับสมาคม รายงานการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๐

อีเมล พิมพ์
รายงานการประชุมสามัญประจำปี�? ๒๕๕๐
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
นายเสรี ชิโนดม
นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
นางนลินี ปัญโญธิระกุล
นายกำธร�?�? ไกรรักษ์
นางสาวนวลศรี�?�? เด่นวัฒนา
นางสุรางคนา�? ธรรมลิขิต
นางคนึงนิจ�?�?�? กุโบลา
นางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา
นายเกริกฤทธิ์�?�? รอบคอบ
นายสิทธิชัย�?�? ชาติ
นายศุ��?ฤกษ์�?�? วินา
นางสาวพนิตา�? แก้วศรี
นางสาวสุ��?ิญญา�? บวรเสถียรไท
นายสุเธียร�? รุจนเลิศ
นายรักสิทธิ์�? อินทร์ติยะ
นายปรวีร์�?�? รักษาศีล
นายอนุรักษ์�? ซื่อพร้อม
นายอนุศักดิ์�? แซ่อุย
นายกฤตธี�? รัศมีสุขานนท์
นายอนุชา�?�? อังเจริญวรรักษ์
นายณัฐกิตต์�? ไมตรี
นางสาวนริศรา�? รานิชรัตน์
นางสาวเบญจ��?รณ์�?�? วรรณคำ
นางสาวอรจิรา�? แซ่จู
นางสาวสายฝน�? สงวนชม
นายณรงค์เดช�? จันทร์วิถี
นางสาวอรอานันท์�? ศุ��?วิทยา��?ินันท์
นางสาวจตุพร�? ชีวมงคลนิมิต
นายไกรสร�? ขจรไชยศักดิ์
นายวุฒิพันธ์�?�? สันติมิตร
นางสาวจุฑารัตน์�? สิงข์นาค
นางสาวสุนิสา�? พุทธิสาร
นางสาวปนัดดา�? พันเพื่อง
นางสาวนงลักษณ์�? แก้ววิเศษ
นางสาววริศรา�?�? ชัยวินิชกุล
นางสาวทัศนีย์�?�? โนหลักหมื่น
นางสาวชไมพร�? เกล้าเกษตร
นางสาวโชติรส�? สุทธิประ��?า
นางสาวสุพรรณี�? ไก่ฟ้า
นางสาวปัทมา�? ศรีสวัสดิ์
นายปฏิวัติ�? ศิริวงษ์
นายณรงค์ศักดิ์�? พรชัยสิทธิ์
นายทรงพล�? ศรีเ��?าเอี่ยม
นายชานนท์�? รัตนยานนท์
นางสาวพรพรรณ�? อัฐษร
นางสาวสุ��?าพร�? โชคสมานชัย
นายวิชญ�?�? เหมทานนท์
นายศรันย์�? พฤกษากิจ
นายประสบโชค�? ซารอด
นายณรงค์ศักดิ์�?�? ศิริมหา

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายอนุชิต จารุจุมพล
นายชนะ โศ��?ารักษ์
นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
นายดนุพล สยามวาลา
นายณรงค์ศักดิ์�? บุลสุวรรณ

เริ่มประชุมเวลา�?�?�? ๑๔.๓๐ น.
�?�?�? เมื่อถึงกำหนดเวลาในการประชุมและสมาชิกกึ่งหนึ่งมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช�? ศรเลิศล้ำวาณิช นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดประชุมโดยอ้างถึงสาเหตุที่ต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐ เป็นวันนี้ สืบเนื่องมาจาก ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี แต่สมาชิกมาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ดังนั้นจึงกำหนดวันประชุมอีกครั้งในวันที่ ๙ กุม��?าพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งสมาชิกก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งอีก กรรมการและสมาชิกที่มาประชุมในวันนั้นจึงลงความเห็นกันว่าจะจัดให้มีการประชุมสามัญอีกครั้ง โดยรอให้กรรมการพร้อมกันเสียก่อน เพราะเนื่องจากว่าจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการ มาแทนกรรมการที่เกษียณอายุราชแล้ว แล้วกรรมการท่านนั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการสมาคมฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องขอความเห็นชอบจากกรรมการและสมาชิกทุกท่าน จากสาเหตุดังกล่าวทางสมาคมฯ จึงเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีมาในวันนี้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑�?�?�? เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

�?�?�? ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับหัวข้อที่จะพิจารณา อันประกอบไปด้วย
�?�?�? - รายงานสถาน��?าพของสมาคมฯ ในปัจจุบัน
�?�?�? -�? การแถลงงบดุลของสมาคมฯ
�?�?�? -�? เสนอพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ
�?�?�? -�? เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ประธานได้แจ้งเรื่องงาน�? Asia Open Source Conference & Showcase 2007
จัดโดย NECTEC ร่วมกับ SIPA, OSSN และ CICC (Japan) ขอเชิญสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมงาน
โดย��?ายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

๑.�? วันที่ ๕ - ๖ พ.ย. ๒๕๕๐ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๑ : CodeFest (เขียนโปรแกรมมาราธอน) โดยมีการตั้งหัวข้อการเขียนซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม ด้านการเขียนซอฟต์แวร์ให้กับนักพัฒนา
กิจกรรมที่ ๒ : Essentials Training (การฝึกอบรมความรู้ด้าน OSS) เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน ด้าน OSS ให้แก่ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวร่วมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ หรือผู้ใช้งานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันการใช้ OSS ในประเทศไทยต่อไป
๒. วันที่ ๗ - ๘ พ.ย. ๒๕๕๐ : เซ็นทรัลลาดพร้าว�? Asia OSS Conference & Showcase เพื่อนำเสนอความรู้ทั่วไป ของ OSS รวมถึงทิศทางในอนาคตของการพัฒนาธุรกิจโดยใช้ OSSและการทำธุรกิจด้วย OSS โดยมีตัวอย่างธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องมาเสนอให้ผู้สนใจทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aoss2007.org


ที่ประชุม�?�?�? �?�?�? รับทราบ

วาระที่ ๒�?�? รับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี)

�?�?�? ไม่มี

วาระที่ ๓�?�? เรื่องสืบเนื่อง

�?�?�? ประธานแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาคมฯและ OSSN�? เครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software Network) ได้ให้สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตร OSS Club ดังนี้

  • รับฟรีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส�? อัปเดตทุกเวอร์ชันจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)�? และจากสมาชิก OSS Club อื่น ๆ�? ตามวาระโอกาส
  • บริการ OpenOffice.org Call Center ฟรี�? จำนวน ๑๐ ครั้งต่อปี�? ที่หมายเลข ๐๒-๕๖๔๖๙๐๐ ต่อ ๒๐๒๐
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก�? เมื่อใช้บริการของโครงการต่าง�? ๆ�? ที่จัดขึ้นโดย OSS Club�? ที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม�? เช่น การจัดฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ แจ้งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางด้านโอเพนซอร์ส

�?�?�? สำหรับรายละเอียดของเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส�? (Open Source Software Network) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ossn.or.th/

ที่ประชุม�?�?�? �?�?�? รับทราบ

วาระที่ ๔�?�? เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา ผู้ช่วยนายทะเบียน ดำเนินการรายงานสถาน��?าพของสมาคมฯ ในปัจจุบัน ซึ่งนางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา ได้แจ้งต่อที่ประชุม ถึงจำนวนสมาชิกสามัญและนิติบุคคลในปัจจุบัน โดยสรุปออกเป็นตารางดังเอกสารการประชุมที่ได้แนบไว้ ซึ่งจำนวนสมาชิกสามัญ (ทั้งที่ชำระเงินและยังไม่ชำระเงินต่ออายุ) จำนวน ๔๓ ท่าน สมาชิกนิติบุคคลจำนวน ๖ แห่ง

ที่ประชุม�?�?�? �?�?�? รับทราบ

๔.๒�?�? แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ๒๕๕๐
�?�?�? ประธานได้มอบหมายให้ นางนลินี�? ปัญโญธิระกุล ฝ่ายปฏิคม ทำหน้าที่รายงานงบกำไรขาดทุนและสรุปรายรับ-รายจ่ายของสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย�? ระหว่างวันที่�? ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙�? ถึง�? ๒๐�? กันยายน�? ๒๕๕๐�? (แทนนายดนุพล�? สยามวาลา�? เหรัญญิก ของสมาคมฯ)

ที่ประชุม�?�?�? �?�?�? รับทราบ

๔.๓�?�? พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับแก้ข้อบังคับสมาคมในหมวดที่ ๒ สมาชิก ในข้อ ๗,๘�? และ ๙ เกี่ยวกับค่าสมัครสมาชิกและค่าบำรุงรายปี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อ�? ซึ่งที่ประชุมได้ปรับแก้ให้ค่าสมัครสมาชิกรายปีและค่าบำรุงสมาคมฯ�? โดยที่ประชุมให้เปลี่ยนค่าสมัครสมาชิกเป็นเพียงตลอดชีพเพียงอย่างเดียวและปรับข้อความในข้อ ๘ และ ๙ ให้เหมาะสม โดยข้อบังคับในข้อ ๗ เดิมมีเนื้อหาสาระคือ
�?�?�? ข้อ ๗ �?�?�? ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
�?�?�? �?�?�? ๗.๑�?�?�? สมาชิกสามัญ�?�?�? ค่าลงทะเบียนครั้งแรก �?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�? �?�? ๓๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? ค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�? �? �? �? �? �? �? �? �? ๕๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาคิดค่าบำรุงรายปีๆละ�?�?�? ๓๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? ๗.๒�?�?�? สมาชิกสามัญนิติบุคคล�?�?�? ค่าลงทะเบียนครั้งแรก�?�? �?�? �?�? ๓๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? ค่าบำรุงรายปีๆละ�?�?�? �?�?�? ๓,๐๐๐�?�?�? บาท�?�?�?�?�?�?
�?�?�? �?�?�? ๗.๓�?�? สมาชิกกิตติมศักดิ์�?�?�? มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
และในที่ประชุมได้ปรับแก้เป็นดังนี้
�?�?�? ข้อ ๗�? �?�?�? ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
�?�?�? �?�?�? ๗.๑�?�?�? สมาชิกสามัญ�?�?�? ค่าบำรุงตลอดชีพ�?�?�? �? ๑,๐๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา�?�?�? �?�?�? �?�? �? �? �? ๒๐๐�?�?�? บาท
�?�?�? �?�?�? ๗.๒�?�?�? สมาชิกสามัญนิติบุคคล�?�?�? ค่าบำรุงตลอดชีพ�?�?�? ๑๐,๐๐๐�?�?�? บาท�?�?�?�?�?
�?�?�? �?�?�? ๗.๓�?�?�? สมาชิกกิตติมศักดิ์�?�?�? มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
และที่ประชุมได้แก้ไขข้อความในข้องบังคับข้อ ๘ และ ๙ ให้เหมาะสม โดยข้อบังคับเดิมมีเนื้อหาสาระคือ
ข้อ ๘�?�?�? การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ�? สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี)�?�? เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙�?�?�? ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้เข้าสมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จ��?ายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิก��?าพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและ�?�?�?�?�?�? ค่าบำรุง��?ายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
และในที่ประชุมได้ปรับแก้เป็นดังนี้
ข้อ ๘ �?�?�? การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๑ คน และให้เลขานุการประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ ๙�?�?�? สมาชิก��?าพของผู้สมัครจะเริ่มนับตั้งแต่ผู้สมัครชำระเงินค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จ��?ายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง��?ายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

ที่ประชุม�?�?�? ได้พิจารณาและอ��?ิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ข้อ ๗, ๘ และ ๙ และที่ประชุมได้มอบหมายให้ 
นายธวัชชัย�? เอี่ยมไพโรจน์ เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกับทางราชการ

๔.๔�?�? พิจารณาเลือกคณะกรรมการชุดใหม่
�?�?�? ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ โดยให้สมาชิกให้ทำการลงคะแนนในลักษณะปิดซอง

ที่ประชุม�?�?�? ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ๑๒ ท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้นนายกได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

๑.�?�?�? นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช�?�?�? �?�? �? �? �? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? นายกสมาคม
๒.�?�?�? นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์�?�?�? �?�?�?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? อุปนายกสมาคม
๓.�?�?�? นางสาวนวลศรี�? เด่นวัฒนา�?�?�? �?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? เลขานุการ
๔.�?�?�? นายดนุพล สยามวาลา�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? เหรัญญิก
๕.�?�?�? นางสาวนลินี�? จตุรานนท์�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? ปฏิคม
๖.�?�?�? นายอนุชิต จารุจุมพล�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? นายทะเบียน
๗.�?�? นายคมสัน เหล่าศิลปะเจริญ�?�?�? �?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? ประชาสัมพันธ์
๘.�?�?�? นางสาวอธิตา โชคอนันต์รัตนา�?�?�?�? ดำรงตำแหน่ง�?�?�? ผู้ช่วยนายทะเบียน
๙.�?�?�? นายณรงค์ศักดิ์ บุลสุวรรณ�?�?�? �?�? �? �? �? �? �? �? �? �? �? �? �? �?�? กรรมการกลาง
๑๐.�? นายสัมพันธ์�? ระรื่นรมย์�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? กรรมการกลาง
๑๑. นายกำธร�? ไกรรักษ์�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? กรรมการกลาง

หลังจากนั้นนายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งให้ นายเสรี ชิโนดม ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม�? และที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย�? เอี่ยมไพโรจน์เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดกับทางราชการต่อไป

วาระที่�? ๕ �? เรื่องอื่นๆ�? (ถ้ามี)

�?�?�? ไม่มี


�?�?�? �?�?

 

ผู้บันทึกการประชุม
�? �? �?�? �?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�? (นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์)
�?�?�? �? �? �?�? �? �?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�?�?�? เลขานุการสมาคมฯ
�?�?�? �?�?�? �? �?�?

�? ผู้ตรวจรายงานการประชุม�?�?�? �?�?�?�?�? �?�?�?�? �?�?�? �?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? (นายวิรัช�?�? ศรเลิศล้ำวาณิช)
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? นายกสมาคมฯ
�?

 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.
ออกแบบเว็บไซต์ และสนับสนุนโฮสติ้ง โดย Marvelic Engine Co., Ltd.