สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย - The Association of Thailand Open Source Federation

 • เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Source โดยบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและประโยชน์ของซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส" แก่อาจารย์และบุคลากรจากกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวะกว่า 40 สถาบัน ภายในการสัมมนา"การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"ณ โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรทั้งจากฝั่งการศึกษา ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการไปให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

  อ่านเพิ่มเติม...
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF
  2. กรอกใบสมัคร
  3. โอนเงินค่าสมัคร
  4. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาตามที่อยู่หลังใบสมัคร

  �?

  อ่านเพิ่มเติม...
 • วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย เพื่อ

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส
  2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษา และทางราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ โอเพนซอร์ส
  3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส
  4. ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์สอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องการเมืองแต่อย่างใด
  7. ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

  โครงสร้างของสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

  TOSF Structure

   

  สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม

  1. กลุ่มกิจกรรมวิจัยและพัฒนา

  2. กลุ่มกิจกรรมการศึกษา

  3. กลุ่มกิจกรรมผู้ใช้

  4. กลุ่มกิจกรรมธุรกิจ

  5. กลุ่มกิจกรรมกลาง

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข้อบังคับ (ฉบับใหม่ 2554)
  ของ
  สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  หมวดที่ 1
  ความทั่วไป

  ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
  ย่อว่า ส.ส.อ.ท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Association of Thailand Open Source Federation
  ย่อว่า TOSF

  ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป ตามรูปของเครื่องหมายสมาคม
  รูปของเครื่องหมายสมาคม
  TOSF Logo
  ความหมายของตราสัญลักษณ์ TOSF.org
  TOSF หมายถึง ชื่อย่อภาษาอังกฤษของสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
  .org หมายถึง สัญลักษณ์ขององค์กร
  วงแหวน หมายถึง การรวมตัวกันของผู้ที่มีแนวความคิดเดียวกันในการทำกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ
  ลักษณะการจัดเรียงอักษรเป็นวงกลมและมีสายยาวมาทางด้านขวาของภาพ เลียนแบบรูปของพวงมาลัยซึ่งแสดงถึงความเป็นไทย

  ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
  จังหวัดชลบุรี 20131

  ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

  4.1 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

  4.2 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ส และกิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษา และทางราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

  4.3 ศึกษา วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส

  4.4 ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์สอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  4.5 เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องการเมืองแต่อย่างใด

  4.7 ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

  หมวดที่ 2
  สมาชิก

  ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ

  5.1 สมาชิกสามัญบุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมโอเพนซอร์ส

  5.2 สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอื่นที่สนใจกิจกรรมโอเพนซอร์ส

  5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

  ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

  6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

  6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

  6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

  ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

  7.1 สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
  สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา 200 บาท

  7.2 สมาชิกสามัญนิติบุคคล

  7.2.1 องค์กรที่มีทุนจดทะเบียน
  ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5,000,000 ค่าบำรุงรายปี 2,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 100,000,000 ค่าบำรุงรายปี 5,000 บาท
  ทุนจดทะเบียนเท่ากับหรือสูงกว่า 100,000,000 ค่าบำรุงรายปี 10,000 บาท
  7.2.2 สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  อัตราค่าบำรุงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี

  7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

  หมายเหตุ กรณีที่สมาชิกนิติบุคคลขาดการต่ออายุสมาชิกเกิน 1 ปี หากต้องการต่ออายุสมาชิก ให้ชำระค่าบำรุงรายปีย้อนหลัง 1 ปี

  ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

  ข้อ 9 สมาชิกภาพของผู้สมัครจะเริ่มนับตั้งแต่ผู้สมัครชำระเงินค่าบำรุงสมาคมแล้วเสร็จ แต่จะถูกโต้(คัดค้าน)ตรวจสอบความเหมาะสมของการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ภายใน ๑๕ วัน หากมีข้อคัดค้านให้ทำประกาศภายใน ๑๕ วัน ถ้าพ้นจาก ๑๕ วัน ไปแล้วนั้น ไม่มีข้อคัดค้านใดๆ ให้ทำหนังสือออกแจ้งจากเลขานุการยืนยันการเป็นสมาชิก

  ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

  ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  11.1 ตาย

  11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างกับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

  11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

  11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสียหายมาสู่สมาคม

  ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

  12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

  12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

  12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

  12.5 สมาชิกสามารถมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

  12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

  12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

  12.8 มีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนด

  12.9 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

  12.10 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

  12.11 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

  12.12 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีขึ้น

  12.13 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  หมวดที่ 3
  การดำเนินกิจการสมาคม

  ข้อ 13 ให้คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีอย่างน้อย 8 คน และอย่างมากไม่เกิน 20 คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่ง และหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  13.1 นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

  13.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน

  13.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

  13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

  13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

  13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

  13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

  13.8 กรรมการตำแหน่งอื่น ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือเป็นกรรมการกลาง คณะกรรมการชุดแรกให้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งโดยให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็น ผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

  ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาราชการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ อนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

  ข้อ 15 ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ต้องให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

  ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

  16.1 ตาย

  16.2 ลาออก

  16.3 ขาดจากสภาพสมาชิก ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

  ข้อ 17 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

  17.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

  17.2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่สมาคม

  17.3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการก็ได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของกรรมการที่แต่งตั้ง

  17.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

  17.5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

  17.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

  17.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

  17.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

  17.9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

  17.10 จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ

  17.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

  ข้อ 18 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่ 20 ของทุกๆ เดือน ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม ยกเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นก็ให้นายกสมาคมเป็นผู้เลื่อนการประชุมตามเหมาะสม

  ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

  ข้อ 20 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น

  หมวดที่ 4
  การประชุมใหญ่

  ข้อ 21 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ

  21.1 ประชุมใหญ่สามัญ

  21.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

  ข้อ 22 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม ของทุกๆปี

  ข้อ 23 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น

  ข้อ 24 การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้รับทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่

  ข้อ 25 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย

  25.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

  25.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ

  25.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดวาระ

  25.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

  26.5 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

  ข้อ 26 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นว่าถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

  ข้อ 27 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

  ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

  หมวดที่ 5
  การเงินและทรัพย์สิน

  ข้อ 29 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแสน หรือธนาคารสาขาอื่นใด ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

  ข้อ 30 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีรายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก ในกรณีที่เหรัญญิกไม่สามารถทำการได้ให้นายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเลขานุการ

  ข้อ 31 ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

  ข้อ 32 ให้เหรัญญิก มีอำนาจในการรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้

  ข้อ 33 เหรัญญิก จะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทน

  ข้อ 34 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

  ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

  ข้อ 36 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

  หมวดที่ 6
  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

  ข้อ 37 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

  ข้อ 38 การเลิกสมาคมจะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด

  ข้อ 39 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมกิจกรรมโอเพนซอร์สในประเทศไทย (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์)

  หมวดที่ 7
  บทเฉพาะกาล

  ข้อ 40 ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

  ข้อ 41 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

  อ่านเพิ่มเติม...
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Home

สัมมนาเรื่อง Google Apps for Business

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยความร่วมมือระหว่าง TOSF กับ Eastern Software Park และกลุ่ม GBG Chonburi ได้จัดงานสัมมนาให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Google โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน งานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

GBG หรือ Google Business Group กลุ่มคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Google และต้องการให้ธุรกิจไทยได้มีโอกาสใช้บริการจากเทคโนโลยีของ Google ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณทาทัต ธนกนก และคุณอัญชลี เกตุจรุง GBG Manager ประจำจังหวัดชลบุรี เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มธุรกิจ โดยงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมฯ ซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออก และกลุ่ม GBG Chonburi

Google Apps for Business เป็นหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน สบายๆ ตามสไตล์ของ Google Community

กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ มีอย่างต่อเนื่อง ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ท่านใดสนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราติดตามข่าวสารได้ที่นี่ เร็วๆ นี้ครับ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:47 น. )
 

รายนามคณะกรรมการสมาคม พ.ศ 2557

พิมพ์
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ นายกสมาคม
2 นายดนุพล สยามวาลา อุปนายกสมาคม
3 ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช กรรมการที่ปรึกษา
4
นางสาวนวลศรี เด่นวัฒนา2014-02-27 เลขานุการ
5
นางสาวนลินี ปัญโญธิระกุล
เหรัญญิก
6
นายทาทัต ธนกนก
นายทะเบียน
7
ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
ประชาสัมพันธ์
8
นางอธิตา อ่อนเอื้อน
กรรมการกลาง
9
นายเชวง จิตรสมบูรณ์
กรรมการกลาง
10
นายสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ
กรรมการกลาง
นายเสรี ชิโนดม ที่ปรึกษาสมาคม
นายสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ ที่ปรึกษาสมาคม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๔๒๑ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐



ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐


พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นายกสมาคมสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐


การอภิปราย หัวข้อ “การประเมินราคางานพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)

โดย ม...นงคราญ ชมพูนุท และสมาชิกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐


ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐


การประชุมใหญ่สามัญประจำประจำปี ๒๕๕๖

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕


รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐


การประชุมใหญ่สามัญประจำประจำปี ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ ของประเทศไทย
0 MICT_280356_Presentation_Private V0.1
2 MICT_280356_Presentation_Guideline V0.1
3 MICT_280356_Presentation_ProjectTOR V0.1

แนวทางการจัดทําเกณฑ์ประเมินราคาตามมาตรฐานสากลและของประเทศไทย
1 MICT_260356_COCOMO_Training_Mar_13

โปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
4 MICT_280356_Presentation_ApplicationV0.1

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ
5 MICT_280356_Presentation_SWStandard V0.1

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 16:53 น. )
 

SIPA ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมตามโครงการของ SIPA

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ SIPA
กำลังจัดทำโครงการอบรมซอฟต์แวร์เพื่อผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์
จึงจะขอสำรวจความต้องการของแต่ละท่านว่า ต้องการที่จะเข้าอบรมในส่วนไหนอย่างไรบ้าง
ซึ่งการทำโครงการนี้จะครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนผู้สนใจทุก ๆ ท่าน ในขอบเขตของซอฟต์แวร์ 5 กลุ่มดังนี้ 
1. Cloud Platform as a Service
2. Graphic
3. Programming & Tools
4. Business & Organization
5. Security & System Admin
โดยทุกท่านที่ร่วมกรอกแบบสอบถาม มีสิทธิลุ้นรางวัลอบรมฟรี ในหัวข้อที่ท่านต้องการ
ฉะนั้น อย่ารอรี รีบเข้ามากรอกแบบสำรวจกันเลยครับ

กรอกแบบสำรวจ คลิกที่นี่
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากรอกแบบสอบถาม
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 11:48 น. )
 

ยุทธศาสตร์สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

ดาวน์โหลดเอกสาร: PDF Flash

ยุทธศาสตร์
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:57 น. ) อ่านเพิ่มเติม...
 

งานแถลงข่าวมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

อีเมล พิมพ์ PDF

งานแถลงข่าวมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11


วันนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2555) เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น. ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ห้อง 3307-3308 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ขึ้น ซึ่งงานมหกรรมฯ นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2555 นี้ ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับงานแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้

ในงานมีการกล่าวถึงที่มาของงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สว่ามีที่มาอย่างไร โดยย้อนไปถึงปี 2542 ซึ่งถือเป็นการจัดงานมหกรรมโอเพนซอร์สครั้งแรก โดยในการจัดครั้งแรกๆ รูปแบบงานเป็นลักษณะการพบปะกันในหมู่นักพัฒนา แต่เนื่องด้วยความสำเร็จของงานในช่วงแรกๆ ทำให้รูปแบบงานมีการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ และผู้ประกอบการเข้ามา โดยครั้งล่าสุดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 นั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ใช้ทั่วไป ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม

หลังจากที่กล่าวถึงที่มาของงานเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มงานแถลงข่าวขึ้น โดยมีการเชิญ ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รศ.ดร.สม​โรตม์ ​โกมลวนิช ​ผู้ช่วยอธิ​การบดีฝ่ายวิชา​การ สถาบัน​การจัด​การปัญญาภิวัฒน์ อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อุปนายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย และคุณดนุพล สยามวาลา ผู้ก่อตั้งชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ขึ้นร่วมแถลงข่าว

โดยเนื้อหาของการแถลงข่าวเป็นการเล่าถึงการสนับสนุนของภาครัฐที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์สที่ผ่านมา การสนับสนุนของทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในด้านโอเพนซอร์ส และเนื้อหาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจในหลายๆ ส่วน โดยงานนี้ได้ดึงเอาสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ ณ ปัจจุบัน คือเรื่องของ Mobile และ Cloud ขึ้นมาเป็น Track หนึ่งในหัวข้อสัมมนา โดยยังคง Track ที่เกี่ยวกับธุรกิจ SME และ Enterprise ที่เป็นหน่วยหลักที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไว้เช่นเดิม

หลังจากการแถลงข่าวได้มีคำถามจากผู้สื่อข่าว และผู้เข้าร่วมงานที่น่าสนใจหลายข้อ เช่น การให้บริการ Cloud ที่เป็นโอเพนซอร์ส มีศักยภาพเหนือกว่า Cloud ที่เป็น Proprietary อย่างไร, การพัฒนาบุคคลากรเพื่อป้อนให้กับธุรกิจโอเพนซอร์สเพียงพอหรือไม่, การสนับสนุนการพัฒนาโอเพนซอร์สของภาครัฐจะเป็นในทิศทางไหน ซึ่งคำถามเหล่านี้หาคำตอบได้ในงานอย่างแน่นอน

งานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยผู้สนับสนุนงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้

VDO งานแถลงข่าว http://youtu.be/Cazmaaw3za0
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้างานได้ที่ http://ossfestival.in.th/

ร่วมจัดงานโดย


สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF)

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

MFEC
สนับสนุนโดย







alt

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:35 น. )
 

งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

อีเมล พิมพ์ PDF

งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

The 11th Thailand Open Source Software Festival

 

งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Thailand Open Source Software Festival ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา งานมหกรรมฯ ได้จัดขึ้นที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน มีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการรายย่อย และสื่อสิ่งพิมพ์

 

โดยงานสัมมนาในปีที่ผ่านมาจะแยกออกเป็น Track ตามรูปแบบธุรกิจ และความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจหลายๆ ประเภท


ในครั้งนี้ งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย งานสัมมนาจะแบ่งออกเป็น Track เช่นเดียวกับงานครั้งที่แล้ว โดยในปีนี้จะแบ่งออกเป็น 4 Track คือ SME, Enterprise, Mobile & Social, Cloud & Infrastucture ซึ่งในส่วนของ Cloud, Mobile และ Social นั้น กำลังเป็นที่สนใจอยู่ ณ ขณะนี้ และเทคโนโลยีโอเพนซอร์สก็มีบทบาทในฝั่งนี้มากพอสมควร


นอกจากงานสัมมนาทั้ง 4 Track แล้ว ภายในงานยังมีส่วนของห้อง Workshop อีก 2 ห้อง ที่จะมีการสอนเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่กำลังเป็นที่นิยม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในซอฟต์แวร์นั้นๆ อีกทั้งหากมีผู้สนใจที่จะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้ในองค์กร ภายในงานจะมีผู้ให้บริการด้านโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มาออกบูธให้คำปรึกษา และนำเสนอบริการให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ Mobile หรือ Cloud โดยงานนี้จะรวมทุกเทคโนโลยีโอเพนซอร์สที่จำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจมาไว้อย่างแน่นอน


สำหรับสถานที่จัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์เช่นเดียวกับงานในครั้งที่แล้ว โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.30 น. ของทั้ง 2 วัน

http://www.ossfestival.in.th/

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 14:04 น. )
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

อีเมล พิมพ์ PDF

First Workshop on Open Source Software Development and Applications
OSSDA 2011

12 พฤษภาคม 2011

OSSDA 2011 เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการรวบรวมบุคลากรทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย นักพัฒนา และนักธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจแสดงความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการสร้างและดูแลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:00 น. ) อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 3

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.